เที่ยวชม ‘เจนีวา (Geneva)’ เมืองแห่งองค์กรนานาชาติ

-เมืองเจนีวา (Geneva)-

เจนีวา (Geneva) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศติดชายแดนฝรั่งเศส ครั้งหนึ่งในอดีตเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน และฝรั่งเศส แต่เมื่อได้รับอิสรภาพจึงรีบหาพันธมิตรเพราะเกรงจะถูกภัยสงครามอีก โดยการร่วมเข้าเป็นสมาชิกสมาพันธรัฐสวิส จากนั้นเจนีวาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนาม เมืองแห่งองค์กรนานาชาติ หน่วยงานสําคัญตั้งอยู่มากมาย เช่น สํานักงานใหญ่กาชาดสากล, องค์การสหประชา ณ นครเจนีวา ซึ่งแม้จะย้ายสํานักงานใหญ่ไปนิวยอร์ค แต่ที่นี่ยังมีองค์กรย่อยจํานวนม ให้บริการอยู่ เราจึงเห็นผู้คนต่างภาษาเดินขวักไขว่อยู่ในเจนีวาไม่น้อย โดยส่วนใหญ่ เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาทํางานในหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้

การเดินทางสู่เจนีวา

เจนีวาเป็นเมืองขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีรถไฟจากเมืองต่างๆ เดินทางมาได้อย่างสะดวก เช่น จากเมืองซูริค (Zurich) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 45 นาที, กรุงเบิร์น (Bern) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที, อินเทอร์ลาเค่น (Interlaken) ใช้เวลา 3 ชั่วโมง และทุกขบวน จะวิ่งผ่านเมืองโลซานน์ (Lausanne) โดยสองเมืองนี้ใช้เวลาเดินทางระหว่างกันเพียง 40-50 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีรถไฟจากฝรั่งเศสวิ่งเข้ามาถึงเจนีวาด้วย

ท่านที่เดินทางมาเจนีวาด้วยเครื่องบิน สามารถเลือกมาลงที่สนามบินเจนีวา จากนั้นต่อรถไฟเข้าเมืองใช้เวลาเพียง 6 นาที

การเดินทางในเมืองเจนีวา

ผมขอแบ่งสถานที่ท่องเที่ยวออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ที่ทําการองค์การสหประชาชาติ ซึ่งต้องขึ้นรถประจําทาง หรือรถรางไป และเป็นสถานที่แห่งเดียวที่อยู่บริเวณนั้น ส่วนอีกกลุ่มคือ บรรดาสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเมืองเจนีวา และพื้นที่โดยรอบทะเลสาบเจนีวา บริเวณนี้สามารถเดินเท้าจากสถานีรถไฟไปได้รอบเมือง หรือจะขึ้นรถประจําทาง รถราง ไปตามสถานที่นั้นๆเลยก็ได้

ท่ารถประจําทาง และรถราง ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟเจนีวา หรือรู้จักกันอีกชื่อในนามสถานีรถไฟคอร์นาแวง (Gare Cornavin) ดังนั้นลงรถไฟเสร็จ ก็สามารถขึ้นรถต่อไปยังสถานที่ต่างๆได้หมด

  • องค์การสหประชาชาติ (United Nations)

แม้จะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูเข้าถึงได้ยาก แต่สํานักงานองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ณ นครเจนีวา เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ แต่ต้องชมเป็นรอบๆ เพียงวันละ 4 รอบเท่านั้น ผมจึงวางแผนแวะไปชมก่อน แล้วเวลาที่เหลือค่อยออกไปเที่ยวละแวกในเมือง

เริ่มต้นจากท่ารถหน้าสถานีรถไฟเจนีวา สามารถขึ้นรถประจําทางสาย 5, 8 หรือรถรางสาย 15 ไปลงป้าย Nations (ถ้าขึ้นรถรางก็จะมาสุดสายที่ป้ายนี้) ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีก็ถึงหน้าสํานักงานองค์การสหประชาชาติมีเก้าอี้ขาหักเป็นสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้าประตูใหญ่ แต่ถ้าจะเข้าเยี่ยมชมด้านในสํานักงาน ต้องเดินจากตรงนี้ต่อไปอีกราว 10 นาที ใครไม่อยากเดิน ก็ขึ้นรถประจําทางสาย 8 จากหน้าสถานีรถไฟตรงดิ่ง ไปลงป้าย Appia ซึ่งอยู่ถัดจากป้าย Nations เพียง 1 ป้ายได้เลย

ว่าด้วยเก้าอี้ขาหักหน้าสํานักงานสหประชาชาติ เป็นเก้าอี้ที่ทําจากวัสดุไม้ ความสูง 12 เมตร โดยเป็นเก้าอี้ขาหักหนึ่งข้าง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการวางระเบิดพลีชีพ รวมถึงระลึกผู้ที่เสียชีวิต หรือได้รับผลกระทบจากกับระเบิด เป็นการเตือนใจให้กับผู้คนผ่านไปมา และนักการเมืองทุกฝ่าย

ถ้าท่านใดลงรถที่ป้าย Nations ด้านหน้าประตูใหญ่สํานักงานฯ ให้หันหน้าเข้าสํานักงานแล้วเดินต่อไปตามถนน Avenue de la Prix ทางฝั่งซ้ายมือ เลาะเรียบรั้วไปเรื่อยๆ ราว 10 นาที จนถึงประตูทางเข้า Pregny เป็นประตูสําหรับใช้เข้าเยี่ยมชม สํานักงานสหประชาชาติ ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสัมภาระ และหนังสือเดินทางด้วย ดังนั้น ให้เผื่อเวลาเดินทางมาถึงก่อนรอบเวลาที่จะเข้าชมอย่างน้อย 30 นาที

ในช่วงเดือน ก.ย.-มี.ค. เปิดให้ชมเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ รอบ 10.30, 12.00, 14.30 และ 16.00 น. ส่วนเดือน เม.ย.-ก.ค. เปิดวันจันทร์-เสาร์ และเดือน ส.ค. เป็นช่วง High Season และเป็นเดือนเดียวที่ไม่กําหนดรอบเข้าชม คนครบเมื่อไหร่ก็เข้าชมได้เลย เริ่มตั้งแต่ 10.30-16.00 น. วันจันทร์-เสาร์ (ค่าเข้าชมคนละ 12 ฟรังก์)

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ประตูทางเข้าว่าจะมา Tour เพราะจะมีทางเข้าพิเศษอีกช่องหลังตรวจกระเป๋าสัมภาระแล้ว ต้องนําหนังสือเดินทางยื่นให้เคาน์เตอร์ทําบัตร เพื่อถ่ายภาพพร้อมรับบัตรประจําตัว ซึ่งต้องติดที่เสื้อตลอดเวลาขณะอยู่ในสํานักงานฯ เมื่อถึงรอบเวล เจ้าหน้าที่จะนัดรวมพล พร้อมแนะนําตัว และนําเดินชมห้องต่างๆ อธิบายข้อมูล ห้องประชุมใหญ่ของสํานักงานฯ ที่เคยใช้เป็นสถานที่ประชุมเจรจาสันติภาพซีเรย เหตุการณ์ในประเทศลิเบีย, หน่วยงานย่อยของสหประชาชาติ อย่างองค์การอนามัย (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) ฯลฯ และเข้าชมอาคารต่างๆ ภายในสาน แต่ถ้าไปในช่วงที่มีการประชุมอยู่ ก็ไม่สามารถเข้าชมห้องนั้นได้

องค์การสหประชาชาติ (The United Nations) มีบทบาทสําคัญในเจนีวาอย่างมาก เพราะในอดีตหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มีการตั้งองค์การสันนิบาตแห่งชาติ (League of Nations) เมื่อปี ค.ศ. 1920 โดยใช้สํานักงานแห่งนี้เป็นสํานักงานใหญ่ แต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 องค์การสันนิบาตแห่งชาติได้เปลี่ยนบทบาทเป็นองค์การสหประชาชาติ (The United Nations) พร้อมย้ายสํานักงานใหญ่ไปที่กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังคงใช้สํานักงานเจนีวาเป็นสํานักงานใหญ่ประจําภาคพื้นยุโรป และใช้เป็นที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของหน่วยงานย่อยในองค์การสหประชาชาติ

การเดินทาง : รถประจําทางสาย 8 ลงป้าย Appia หรือรถรางสาย 15 ป้าย Nations
เวลา : รายละเอียดตามหน้า 115

ค่าเข้าชม : 12 ฟรังก์
GPS : ประตูทางเข้าชมสํานักงานฯ 46.2266883, 6.1400911

ย้อนกลับมาเริ่มต้นที่สถานีรถไฟเจนีวา เพื่อเดินเที่ยวต่อในเขตเมืองเจนีวา จากหน้าสถานีรถไฟเดินข้ามไปถนนฝั่งซ้ายมือเข้าสู่ Rue des Alpes มุ่งหน้าตรงไปยัง ริมทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า เลคเลอมอง (Lac Leman) เป็นทะเลสาบที่อยู่บนเขตแดนสองประเทศ คือ ฝรั่งเศส และสวิส

เมื่อเดินสุดถนนจนถึงถนนริมทะเลสาบ มีอนุสาวรีย์บรุนชวิก (Monument Brunswick) สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงพระเจ้าชาร์ลที่ 2 ดยุคแห่งบรุนชวิก เดินต่อไปอีกนิด ก็ถึงทะเลสาบเจนีวาอันเลื่องชื่อ ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva)

GPS : 46.2073297, 6.1486009

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet