HAMBURG เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมของเยอรมนีตอนเหนือ

ฮัมบูร์ก มีฐานะเป็นอีกหนึ่งรัฐของเยอรมนี ตัวเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเบอร์ลิน ตั้งอยู่เกือบเหนือสุดของประเทศริมฝั่งแม่น้ำเอลเบอ (Elbe) ช่วงก่อนไหลออกสู่ทะเลเหนือ ทําให้ฮัมบูร์กกลายเป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าทางเรือ มีพ่อค้าหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาทํามาค้าขายตั้งโรงงานผลิตสินค้าออกจําหน่ายไปทั่วโลก ก่อกําเนิดเกิดเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรม การค้าขาย และวัฒนธรรมของเยอรมนีตอนเหนือมาจนถึงทุกวันนี้ Continue reading HAMBURG เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมของเยอรมนีตอนเหนือ