BREMEN เขตเมืองเก่าอันเป็นต้นแบบเทพนิยายของพี่น้องตระกูลกริมม์

เบรเมิน มีเขตเมืองเก่างดงามน่าหลงใหลตามจินตนาการเมืองในเทพนิยายของพี่น้องตระกูลกริมม์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำเวเซอร์ (Weser) บนเส้นทางสายเทพนิยายที่เริ่มต้นจากแฟรงค์เฟิร์ตขึ้นมาทางเหนือจนถึงเบรเมิน เมืองที่มีฐานะเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุดของประเทศ Continue reading BREMEN เขตเมืองเก่าอันเป็นต้นแบบเทพนิยายของพี่น้องตระกูลกริมม์