Bay Area พื้นที่ริมอ่าวโอซาก้าที่เต็มไปด้วยกิจกรรมน่าประทับใจมากมาย


Bay Area พื้นที่ริมอ่าวโอซาก้าเป็นเขตพื้นที่ที่เกิดจากการถมอ่าวสร้างเกาะใหม่เพื่อขยายพื้นที่ของเมืองเดิมที่หนาแน่นให้กระจายตัวมากยิ่งขึ้น พื้นที่นี้ถูกนํามาใช้สร้างแหล่งท่องเที่ยว โดยมีทั้งพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ สวนสนุกระดับโลก และย่านการค้าใหม่ที่ทันสมัยมาเปิดจํานวนมาก กลายเป็นเมืองยุคใหม่ในอนาคตของโอซาก้า สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเท็มโปชัน (Temporan Habor Village) ท่าเรือการค้าที่มีความสําคัญมาตั้งแต่ในอดีต ในปี ค.ศ. 1990 ท่าเรือแห่งนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจ Continue reading Bay Area พื้นที่ริมอ่าวโอซาก้าที่เต็มไปด้วยกิจกรรมน่าประทับใจมากมาย