One day trip รอบบริเวณปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์ประจำเมืองที่ใครมาก็ต้องแวะเช็คอิน


โอซาก้าโจ (Osaka-jo) ชื่อที่ชาวโอซาก้าใช้เรียกพื้นที่บริเวณโดยรอบทั้งหมดของปราสาทโอซาก้า มีจุดศูนย์กลางย่านอยู่ที่ตัวปราสาทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองที่อยู่ท่ามกลางความทันสมัยของตัวเมือง บริเวณพื้นที่แห่งนี้ยังคงความสวยงามเอาไว้เป็นอย่างดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในสวนสาธารณะรอบปราสาทและริมแม่น้ำโอ (Okawa River) ที่ปลูกต้นซากุระเอาไว้รอบๆ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงดอกซากุระบานสีชมพูจะสะพรั่งไปทั่วช่วยเสริมให้ปราสาทงดงามมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในจุดชมดอกซากุระที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น  Continue reading One day trip รอบบริเวณปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์ประจำเมืองที่ใครมาก็ต้องแวะเช็คอิน